INSTALACJA GAZOWA W MIESZKANIU – OBOWIĄZKI LOKATORÓW

INSTALACJA GAZOWA W MIESZKANIU – OBOWIĄZKI LOKATORÓW

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku, na właścicielu lokalu, ale i lokatorach ciążą następujące obowiązki zapisane m.in. w ustępie 2 § 17. Mówi on, że w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

  • udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania  ich  obowiązków;
  • przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę  budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;
  • zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących  wyposażenie lokalu;
  • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania  zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku  o wystąpieniu zagrożenia;
  • zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem;
  • utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych  i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie i użytkowym;
  • zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych;
  • informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz  o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych;
  • udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

 Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom  posiadającym świadectwo kwalifikacyjne.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach przypomina o BEZWZGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ w WASZYM MIESZKANIU ( akcja została już zakończona).  W przypadku, gdy Wasza  nieruchomość została pominięta, ze względu na różne okoliczności ( np. nieobecności w dniu kontroli), prosimy o PILNY!!! KONTAKT z Działem Technicznym w siedzibie Spółdzielni tel. 68 363 07 55/56.