Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna 

Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000,o ochronie danych osobowych,  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w  Spółdzielnia  Mieszkaniowej z siedzibą w Żarach  ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem 0000123849 NIP 928-000-74-84, REGON 000 493 48.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Elżbieta Kowalska. Kontakt z Inspektorem jest możliwy w siedzibie firmy ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary lub e-mail   iod@sm-zary.pl 
 3. Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących  członkami Spółdzielni przez  Spółdzielnię Mieszkaniową będzie dla realizacji  celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących  przepisach prawa ( ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.z 2018r poz.845,  ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U z 2017r poz.1560 z późn.zmian, tj. dla zaspokojenia  potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin  i osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,  przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu  technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności  zarządzania i administrowania nieruchomościami. 
 4. Dane osobowe  przetwarzane są  przez Spółdzielnię Mieszkaniową  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów  przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres  wskazany w przepisach o archiwizacji. 
  • Prawo dostępu do treści , na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
  • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
  • Prawo do ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  • Prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  danych,na podstawie  art. 21 Rozporządzenia,
 5. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na  podstawie zgody ( art.6 ust.1 litera a  Rozporządzenia) , przysługuje Pani/Panu  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem;
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia.  Administrator  w niektórych sytuacjach będzie przekazywał  dane osobowe,  jeśli będzie to konieczne,  do wykonania  usługi.  Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty  uprawnione na podstawie przepisów prawa. Kategorie odbiorców są ściśle związane z profilem działalności Spółdzielni  polegającym na administrowaniu nieruchomościami. Będą to firmy zajmujące  się m.in. wywozem śmieci, pracami budowlano-montażowymi, dostarczaniem  mediów, tworzeniem systemów informatycznych do obsługi Spółdzielni itp.
 7. Spółdzielnia, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.      
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie profiluje danych osobowych osób wymienionych w pkt.3.
 9. Podanie danych osobowych jest: obowiązkiem ustawowym/warunkiem realizacji pisma/wniosku/warunkiem zawarcia umowy/inne/. Jest Pan/Pani  zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie nie rozpatrzenie pisma/wniosku/nie zawarcie umowy/inne/.

Dane dłużników przetwarzane są w celu windykacji należności na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2000r.  o spółdzielniach mieszkaniowych realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych.

 Monitoring wizyjny. Spółdzielnia  przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny –  wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia  znajdującego się na  terenie parkingu Spółdzielni przy ul. Wieniawskiego (RODO, art 6 ust.1 lit.f  tj. usprawiedliwiony cel administratora- zapewnienie  bezpieczeństwa osób fizycznych przebywających na terenie Spółdzielni oraz  ochrona mienia.

Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są  przez okres nieprzekraczający 60 dni chyba, że stanowi on dowód w postępowaniu, który zostaje udostępniony jedynie uprawnionym podmiotom takim jak policja, prokuratura. Wówczas  okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

Dane dotyczące usterek i awarii przetwarzane są w celu wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców  na podstawie RODO art. 6 ust.1 lit.b.

Dane ogłoszeń przetwarzane są za pośrednictwem „Gazety Lubuskiej”, „Gazety Regionalnej” i strony internetowej spółdzielni, w celu emisji ogłoszeń na podstawie RODO art.6 ust.1 lit.b.

Dane osób biorących udział w przetargach dotyczących np. sprzedaży  mieszkania przez Spółdzielnię,  dotyczą osób/podmiotów, biorących udział w tym procesie przetargowym i  przetwarzane są na  podstawie RODO art.6 ust.1 lit.b

Dane  dotyczące korespondencji przetwarzane są w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencja. Dane te przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust.1 lit.c

Informacje o pracownikach  przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dane te przetwarzane są na podstawie Kodeksu Pracy ( Ustawa z dnia 26.06.1974r z póź.zmianami)  oraz obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy. Dane osobowe przechowuje się ze względu na obowiązki wynikające  z regulacji księgowych i podatkowych, przez okres ich trwania i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wszystkie informacje stanowiące dane osobowe są minimalizowane w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe przetwarzanie.

 Ponadto informujemy Państwa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek udostępniać innym  członkom rejestr członków oraz inne dokumenty określone  przepisami prawa  oraz statutem Spółdzielni (np. art. 81 i inne ustawy o sm),  w których mogą  znajdować się Państwa dane .    

W związku z powyższym przypominamy, że jest uruchomione internetowe  konto lokatora. Osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach  Spółdzielni mają możliwość  przeglądania informacji dotyczących opłat za lokal, naliczeń czynszowych, wnoszonych wpłat i rozliczeń mediów. Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej proszone  są  o kontakt ze Spółdzielnią pok. nr 8 (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem kartoteki czynszowej.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa  udostępnia użytkownikom lokali mieszkalnych,  formularz  „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” z prośbą o jego wypełnienie i dostarczenie do Kancelarii.  W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie  danych osobowych, zgoda taka musi być wyrażona w odrębnym oświadczeniu, którego treścią jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie jest nam niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania Państwa danych.