Malowanie klatek schodowych

Malowanie klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące prace w swoich zasobach: malowanie klatek schodowych i wiatrołapów w budynku  SM.

Zakres prac wraz ze specyfikacją warunków przetargu dostępny jest odpłatnie w cenie 150 zł. (netto) w siedzibie Spółdzielni pokój nr. 9  lub drogą elektroniczną po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie  do dnia 26.01.2024 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na malowanie klatek schodowych i wiatrołapów”.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wygra przetargu nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego.

Oferent, który wygra przetarg otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy lub wadium przepadnie w przypadku jej nie podpisania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nie przyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyn.

Informujemy, że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Dodatkowe informacje tel. (68) 363 07 56 lub 506 028 944.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.