UCHWAŁA nr 7 /2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach

UCHWAŁA nr 7 /2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach

UCHWAŁA nr 7 /2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach z dnia  24.06.2010  w sprawie:  zamontowania domofonów oraz ustalenia odpłatności za naprawę i konserwację.

 

UCHWAŁA nr 7 /2010
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
z dnia  24.06.2010
 

 

 

 w sprawie:  zamontowania domofonów oraz ustalenia odpłatności za naprawę i konserwację.

 

Na podstawie art.8³ pkt.10 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z dnia 15.12.2000 r z późn. zmianami, Statutu Spółdzielni § 144 pkt.1, 2, 3, Walnego  Zgromadzenia Spółdzielni  uchwala się co następuje :

§1

 Walne Zgromadzenie  w trosce o mienie spółdzielców oraz bezpieczeństwo mieszkańców, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do:

  1. zamontowania domofonów ( we wszystkich budynkach) za wyjątkiem osiedla odbudowanego  (ul. 17 Lutego nr 14-24a, 27-33a ,26- 28   Kurpińskiego nr 5-19, 31-45,  Kaz. Wielkiego nr 30-32a, 34-36a, 38-40, 41-47a)
  2. naprawę i konserwację w trakcie eksploatacji.

§2

Koszt zamontowania domofonów zostanie pokryty ze środków funduszu remontowego Spółdzielni.

§3

 

Koszty naprawy i konserwacji pokrywane będą przez użytkowników lokali mieszkalnych głównych najemców (właścicieli lokali ) przez wnoszenie comiesięcznej opłaty za lokal w wysokości 2,00 zł od 1 mieszkania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.