Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, prace dekarskie

Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, prace dekarskie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące prace w swoich zasobach:

  1. Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w dwóch budynkach mieszkalnych.
  2. Wykonywanie awaryjnych prac dekarskich na obiektach SM .

 

Zakres prac wraz ze specyfikacją warunków przetargu dostępny jest odpłatnie w cenie 150zł (netto za każdą z robót) w siedzibie Spółdzielni pokój nr 9  lub drogą elektroniczną po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie  do dnia   02 .02.2023r. do godz.14.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na…. (podać rodzaj prac)”

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wygra przetargu nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego.

Oferent, który wygra przetarg otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy lub wadium przepadnie w przypadku jej nie podpisania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nie przyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyn.

Informujemy, że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Dodatkowe informacje tel.(68) 363 07 56 lub 506 028 944

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.